Ngôn ngữ HTML - Bài thực hành 1

Tạo trang web có nội dung là bài tập Sử dụng các tag cơ bản.

 

STT Đối tượng Yêu cầu
1 Trang web Tiêu đề cửa sổ: Sử dụng các tag cơ bản
2 Nội dung trang web
  • Sử dụng các tag cơ bản để tạo trang web trên, trong đó:
    1. Dòng đầu tiên: Canh giữa
    2. Đọan văn bản ”Trung Tâm ... ngôn ngữ HTML”: Canh giữa

Mã nguồn html

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Bài 2.1: Sử dụng các tag cơ bản</title>
</head>

<body>
	<h1><b>Bài 2.1: Sử dụng các tag cơ bản</b></h1>
	<p><b><u>Yêu cầu</u></b></p>
	<p><b>Thiết kế trang web có nội dung như sau</b></p>
	<center>Chia sẽ kiến thức<br/>Chào mừng các bạn đến với ngôn ngữ HTML</center>
</body>
</html>

Xem ví dụ