Ngôn ngữ ASP.NET - Mở đầu

Hướng dẫn học ASP.NET

Nhằm giúp người Asp.Nethọc lập trình ASP.NET dễ dàng. Hiệp Sĩ IT đã thiết kế bài học lập trình ASP.NET từ cơ bản đến năng cao.

ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft’s Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR) cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi .NET language.

Các bài hướng dẫn lập trình ASP.NET gồm có các phần: mở đầu, giới thiệu, features, project, ví dụ, server controls, labels, textbox, button, hyperlink, radiobutton, calender, checkbox, fileupload, events handling, authentication, webforms model binding, html server control, compare validdator, range validator, validation summary, mvc introduction, mvc project, view, validation, entity framework, authentication etc.

Yêu cầu để học ASP.NET :

Trước khi học ASP.NET, Bạn phải biết lập trình C#

Mục đích của khóa học ASP.NET

Bài học được thiết kế từ cơ bản đến nâng cao nhằm giúp người học nắm được các cốt lỗi của ASP.NET
 

Nếu bạn muốn download mã nguồn , click vào nút  download