Lập trình C# - Nhập 3 chữ cái và hiển thị theo chiều ngược lại

Nhập 3 chữ cái và hiển thị theo chiều ngược lại trong C#.

Dưới đây là chương trình C# để giải bài tập nhập 3 chữ cái và hiển thị theo chiều ngược lại trong C#:

using System;

namespace Csharp
{
  class TestCsharp
  {
    public static void Main()
    {

      char letter, letter1, letter2;

      Console.Write("Nhap chu cai thu nhat: ");
      letter = Convert.ToChar(Console.ReadLine());

      Console.Write("Nhap chu cai thu hai: ");
      letter1 = Convert.ToChar(Console.ReadLine());

      Console.Write("Nhap chu cai thu ba: ");
      letter2 = Convert.ToChar(Console.ReadLine());

      Console.Write("Hien thi 3 chu cai theo chieu nguoc lai: ");
      Console.WriteLine("{0} {1} {2}", letter2, letter1, letter); 

      Console.ReadKey();
    } 
  }
}

Xem ví dụ

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả

Nhập và hiển thị 3 chữ cái trong C#