Hệ quản trị SQL Server - Mở đầu

Giới thiệu chung về các bài học

Nhằm giúp người học lập trình SQL Server dễ dàng. Hiệp Sĩ IT đã thiết kế bài học lập trình SQL Server từ cơ bản đến năng cao.

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Là một máy chủ cơ sở dữ liệu, nó là một sản phẩm phần mềm có chức năng chính là lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của các ứng dụng phần mềm khác.
Các bài hướng dẫn lập trình PHP gồm có các phần: 

SQL Server, install visual studio, install SQL Server, architecture, management studio, datatypes, db operations, login database, create database, select database, drop database, create table, delete tabel, update table, min function, max function, sum function, sql operators, advance operator, clauses, create view, keys constraints and indexes, primary keys, foreign keys,indexes

Yêu cầu để học SQL Server bạn phải biết:

Trước khi học SQL Server, bạn phải có kiến thức cơ bản về SQL.