CTDL và giải thuật - Giới thiệu

Giới thiệu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là cách lập trình để lưu trữ dữ liệu để dữ liệu có thể sử dụng một cách hiệu quả. Hầu hết các ứng dụng chuyên nghiệp đều sử dụng nhiều loại cấu trúc dữ liệu theo cách này hay cách khác. Dưới đây mình cung cấp những hướng dẫn cần thiết nhất để bạn có thể hiểu cơ bản về cấu trúc dữ liệu, tầm quan trọng cũng như những ứng dụng của nó trong việc lập trình.

Yêu cầu

Để có thể hiểu và vận dụng tốt những kiến thức liên quan đến cấu trúc dữ liệu bạn phải có kiến thức căn bản về lập trình C/C++ nếu không dễ bị ngộp lắm.