Lập trình Java - Bài tập kinh điển
 1. Tính tổng 2 số nguyên
 2. Kiểm tra số nhập vào là chẵn hay lẻ
 3. Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + 4 +…+ n
 4. Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 +…+ n^2
 5. Tính tổng S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 +…+ 1/n
 6. Tính tổng S(n) = 1/2 + 1/4 +…+ 1/2n
 7. Tính tổng S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 +…+ 1/(2n+1)
 8. Tính tổng S(n) = 1/(1×2) + 1/(2×3) +…+ 1/(n*(n+1))
 9. Tính tổng S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 +…+ n/(n+1)
 10. Tính tổng S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 +…+ (2n + 1)/(2n + 2)
 11. Tính n! = 1.2.3…n
 12. Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 +…+ 1.2.3…n
 13. Tính tổng S(n) = x + x^2 + x^3 +…+ x^n
 14. Tính tổng S(n) = x^2 + x^4 +…+ x^2n
 15. Tính tổng S(n) = x + x^3 +…+ x^(2n+1)
 16. Tính tổng S(n) = 1 + 1/(1+2) + 1/(1+2+3) +…+ 1/(1+2+…+n)
 17. Tính tổng S(n) = x + x^2/(1+2) + x^3/(1+2+3) +…+ x^n/(1+2+3+…+n)
 18. Tính tổng S(n) = x + x^2/2! +…+ x^n/n!
 19. Tính tổng S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! +…+ x^2n/(2n)!
 20. Tính tổng S(n) = x + x^3/3! + x^5/5! +…+ x^(2n+1/(2n+1)!
 21. In ra hình sao tam giác điều đặc
 22. In ra hình sao tam giác điều rỗng
 23. In ra hình sao tam giác cân đặc
 24. In ra hình sao tam giác cân rỗng
 25. In hình chữ nhật sao đặc
 26. In hình chữ nhật sao rỗng
 27. In ra màn hình dãy số Fibonacci
 28. Viết phương thức tính số Fibonacci thứ N
 29. Giải bài toán tháp Hà nội bằng đệ qui và phương pháp lặp
 30. Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n
 31. Tính tổng tất các ước số của số nguyên n
 32. Tính tích các ước số của số nguyên dương
 33. Đếm số lượng các ước số của số nguyên dương
 34. Liệt kê các ước số lẻ của số nguyên dương
 35. Liệt kê các ước số chẵn của số nguyên dương
 36. Tính tổng các ước số chẵn của số nguyên dương n
 37. Tính tích của ước số lẻ của số nguyên dương n
 38. Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương
 39. Kiểm tra số nguyên dương là hoàn hảo hay không?
 40. Kiểm tra số nguyên dương là số nguyên tố hay không?
 41. Kiểm tra số nguyên dương là số chính phương?
 42. Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n
 43. Tính tổng các chữ số của số nguyên dương n
 44. Tính tích các chữ số của số nguyên dương n
 45. Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương
 46. Tìm chữ số đảo ngược của số nguyên n
 47. Kiểm tra số nguyên dương có toàn chữ số chẵn không?
 48. Kiểm tra số nguyên dương có phải số đối xứng hay không?
 49. Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải không?
 50. Giải phương trình bậc 2
 51. Kiểm tra 1 tháng có bao nhiêu ngày