Giỏ hàng OOP- PHP - Tổng quan

Các chức năng cần có của giỏ hàng

Kết thúc bài hướng dẫn này, chúng ta có các chức năng sau:

  • Danh sách sản phẩm có phân trang
  • Trang sản phẩm
  • Chức năng thêm hàng
  • Chức năng cập nhật giỏ hàng
  • Xóa sản phẩm 
  • Trang giỏ hàng
  • Trang thanh toán
  • Trang cám ơn
  • Tích hợp thanh toán online