Lập trình C++ - Mở đầu

Hướng dẫn học C++

Nhằm giúp người học lập trình C++ dễ dàng. Hiệp Sĩ IT đã thiết kế bài học lập trình C++ từ cơ bản đến năng cao.
C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. C++ được mở rộng từ ngôn ngữ C.

Các bài hướng dẫn lập trình C++ gồm có các phần: Cấu trúc điều khiển, đối tượng (objects) và lớp (classes), kế thừa(inheritance), phương thức thiết lập (constructor), phương thức hủy(destructor), con trỏ this, static, đa hình (polymorphism), trừu tượng (abstraction), lớp trừu tượng(abstract class),giao diện (interface), namespace, đóng gói(encapsulation), arrays, strings, điều khiển lỗi ngoại lệ(exception handling), xử lý tập tin(File IO), v.v

Yêu cầu để học C++ bạn phải biết:

Trước khi học C++, bạn phải có kiến thức cơ bản về C