EF 6 - Giới thiệu EF 6

Entity Framework là gì?

Entity Framework ra đời nhằm hỗ trợ sự tương tác giữa các ứng dụng trên nền tảng .NET với các cơ sở dữ liệu quan hệ. Hay, Entity Frmework chính là công cụ giúp ánh xạ giữa các đối tượng trong ứng dựng, phần mềm của bạn với các bảng của một cơ sở dữ liệu quan hệ.

Emntity Framework giúp các nhà phát triển Web tương tác với dữ liệu quan hệ theo phương pháp hướng đối tượng với ít mã hơn so với các ứng dụng truyền thống. Lợi ích lớn nhất của nó là giúp lập trình viên giảm thiểu việc lập trình mã nguồn để thực hiện truy cập và tương tác với cơ sở dữ liệu.

Demo Project

Download EF 6 DB-First Demo Project from GitHub. Code mẫu cùng với cơ sở dữ liệu mẫu SchoolDB.

Các chức năng của EF 6 Database-First và Code-First 

 • Tạo một Entity Data Model từ cơ sở dữ liệu đã có sẵng
 • Truy vấn dữ liệu sử dụng LINQ
 • Lưu trữ dữ liệu 
 • Entity Framework hỗ trợ stored procedures, views, và hàm trong table
 • EF cho phép tạo những câu lệnh thêm, xóa, cập nhật bằng cách sử dụng stored procedures
 • Hỗ trợ Optimistic concurrency & transactions 
 • Hỗ trợ các kiểu dữ liệu không gian
 • Khả năng phục hồi kết nối
 • Truy vấn và lưu trữ không đồng bộ
 • Cấu hình dựa trên mã nguồn
 • Ghi nhật ký cơ sở dữ liệu bằng lệnh
 • Hỗ trợ ngăn chặn cơ sở dữ liệu bằng lệnh
 • Giải pháp phụ thuộc
 • DbSet.AddRange/RemoveRange
 • Hỗ trợ giao dịch tốt hơn
 • Pluggable pluralization and singularization service
 • Cải tiến khả năng kiểm thử
 • Tạo ngữ cảnh với một kết nối mở
 • Cải thiện hiệu suất và thời gian khởi động
 • Nó làm việc với bất kỳ cơ sở dữ liệu quan hệ nào có Entity Framework hợp lệ.

Xem chi tiết trên website EF 6.x.


Các tình huống dùng Entity Framework?

Entity framework là rất hữu ích trong 3 tình huống sau:

Database First: Đầu tiên là nếu bạn đã có một CSDL hoặc muốn thiết kế CSDL trước khi làm các phần khác của ứng dụng.

Database First entity framework

Database First entity framework

Code First: Thứ hai là bạn muốn tập trung vào các domain class rồi  mới tạo CSDL từ các domain class đó.

Code First entity framework

Code First entity framework

Model First: Thứ ba là bạn muốn thiết kế schema của CSDL trên visual designer rồi mới tạo CSDL và các class.

Model First entity framework

Model First entity framework