Java JDBC - Java JDBC là gì?

Java JDBC là gì?

Java JDBC là một java API được sử dụng để kết nối và thực hiện truy vấn với cơ sở dữ liệu. JDBC API sử dụng trình điều khiển jdbc để kết nối với cơ sở dữ liệu.

Tại sao sử dụng JDBC

Tước JDBC, ODBC API là một database API được sử dụng để kết nối và thực hiện truy vấn với cơ sở dữ liệu. Nhưng, ODBC API sử dụng trình điều khiển ODBC được viết bằng ngôn ngữ C (tức là nền tảng phụ thuộc và không an toàn). Đó là lý do tại sao Java đã định nghĩa API của chính nó (JDBC API) sử dụng trình điều khiển JDBC (viết bằng ngôn ngữ Java).

API là gì

API (Application programming interface - Giao diện lập trình ứng dụng) là một tài liệu có chứa mô tả về tất cả các tính năng của một sản phẩm hoặc phần mềm. Nó đại diện cho các lớp và các giao diện (interface) mà các chương trình phần mềm có thể làm theo để giao tiếp với nhau. Một API có thể được tạo cho các ứng dụng, thư viện, hệ điều hành, ...

Bạn có biết?

  • Làm thế nào để kết nối cơ sở dữ liệu MySQL trong java?
  • Làm thế nào để kết nối cơ sở dữ liệu SQLServer trong java?
  • Làm thế nào để kết nối cơ sở dữ liệu Oracle trong java?
  • Sự khác nhau giữa giao diện Statement và PreparedStatement?
  • Làm thế nào để in tổng số các bảng và view của một CSDL bằng việc sử dụng JDBC?
  • Làm thế nào để lưu trữ và lấy ra các file ảnh trong CSDL Oracle?
  • Làm thế nào để lưu trữ và lấy ra các file dữ liệu trong CSDL Oracle?