EF Code-First - Code First là gì?

Code First là gì?

Entity Framework đã giới thiệu cách tiếp cận Code First trong Entity Framework 4.1. Code First chủ yếu hữu ích trong Thiết kế hướng domain.

Trong cách tiếp cận Code First, bạn tập trung vào miền của ứng dụng và bắt đầu tạo các lớp cho thực thể miền thay vì thiết kế cơ sở dữ liệu trước rồi tạo các lớp khớp với thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn. Hình dưới đây minh họa cách tiếp cận Code First.

Code First trong Entity Framework

Như bạn có thể thấy trong hình trên, Entity Framework API sẽ tạo cơ sở dữ liệu dựa trên cấu hình và các lớp miền của bạn. Điều này có nghĩa là bạn cần bắt đầu viết code trước bằng C# hoặc VB.NET và sau đó Entity Framework (EF) sẽ tạo cơ sở dữ liệu từ code của bạn.

Quy trình làm việc với Code First

Hình dưới đây minh họa quy trình phát triển Code First.

Quy trình làm việc với Code First