Javascript - Mở đầu

Tổng quan về Javascript

Nhằm giúp người học lập trình Javascript dễ dàng. Hiệp Sĩ IT đã thiết kế bài học lập trình Javascript từ cơ bản đến năng cao. Có nhiều ví dụ về Javascript trong bài học.

JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản dựa trên đối tượng tương đối.

Javascript Không phải là trình biên dịch, mà là trình thông dịch. Bộ thông dịch Javascript được nhúng vào trình duyệt.

Javacript thường sử dụng ở đâu trong trang web?

  • Kiểm tra các ràng buộc phia Client

  • Tạo các menu động

  • Hiển thị ngày và giờ

  • Hiện thị Windows, các hộp hội thoại (dialog box, cofirm dialog box, promt dialog box)...

Yêu cầu trước khi học Javascript :

Trước khi học Javascript bạn phải có kiến thức về HTML


Hướng dẫn học

Đối với các hướng dẫn, bạn có thể sử dụng menu ở bên trái để xem nhanh các bài hướng dẫn, hoặc bạn có thể đọc nó từ trang hiện tại đến trang kế tiếp bằng cách nhấn nút "Bài kế tiếp >>", nằm ở đầy trang hoặc nằm ở cuối trang. Nếu bạn muốn xem demo, click vào nút: Xem ví dụ .

Xem ví dụ sau:

<h2>Welcome to JavaScript</h2>  
<script>  
document.write("Học Javascript không khó, mà khổ");  
</script>  

Xem ví dụ