ADO.NET - Mở đầu

Hướng dẫn học ADO.NET

Mục đích của khóa học này cung cấp các khái niệm từ cơ bản đến nâng cao trong ADO.NET.


ADO.NET là mộ thành phần của .Net Framework được sử dụng để kết nối dữ liệu của ứng dụng. Các nguồn dữ liệu có thể là: SQL Server và XML. ADO.NET có các lớp dùng để kết nối dữ liệu: thêm, xóa, sửa...

Trong khóa học này gồm có các bài hướng dẫn : Cung cấp dữ liệu data, kết nối sql server , connection, command, datareader, dataset, dataadapter, datatables, ví dụ web form, ví dụ MVC.....

Yêu cầu để học ADO.NET bạn phải biết:

Trước khi học ADO.NET, bạn phải có kiến thức cơ bản về lập trình C#