Lập trình C++ - 59 bài tập C++

 59 bài tập C++

 1. Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng C++
 2. Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng C++
 3. Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n bằng C++
 4. Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n bằng C++
 5. Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n - 1) bằng C++
 6. Tính S(n) = 1/(1×2) + 1/(2×3) +…+ 1/(n x (n + 1)) bằng C++
 7. Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + …. + n / (n + 1) bằng C++
 8. Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + … + (2n + 1)/( 2n + 2) bằng C++
 9. Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N bằng C++
 10. Tính T(x, n) = x^n bằng C++
 11. Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N bằng C++
 12. Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n bằng C++
 13. Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n bằng C++
 14. Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^(2n - 1) bằng C++
 15. Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C++
 16. Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n bằng C++
 17. Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng C++
 18. Tính tổng tất cả các ước số chẵn của số nguyên dương n bằng C++
 19. Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C++
 20. Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n bằng C++
 21. Tính tích các chữ số của số nguyên dương n bằng C++
 22. Đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n bằng C++
 23. Tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C++
 24. Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C++
 25. Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C++
 26. Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C++
 27. Đếm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C++
 28. Đếm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C++
 29. Kiểm tra số n có toàn chữ số lẻ hay không bằng C++
 30. Kiểm tra số n có toàn chữ số chẵn hay không bằng C++
 31. Kiểm tra các chữ số của số n có tăng dần từ trái sang phải không bằng C++
 32. Kiểm tra các chữ số của số n có giảm dần hay không bằng C++
 33. Tính S(x, n) = x – x^2 + x^3 + … + (-1)^n+1 * x^n bằng C++
 34. Kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không bằng C++
 35. Kiểm tra tháng thuộc quý nào bằng C++
 36. Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + … + N^3 bằng C++
 37. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C++
 38. Sử dụng vòng lặp for để xuất các ký tự từ A đến Z bằng C++
 39. Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C++
 40. In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C++
 41. Kiểm tra loại tam giác gì bằng C++
 42. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C++
 43. Chương trình tìm số ngày trong tháng bằng C++
 44. Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tiếp theo bằng C++
 45. Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tháng năm trước đó bằng C++
 46. In ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng C++
 47. In ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C++
 48. Tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C++
 49. Tìm phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C++
 50. Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C++
 51. Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C++
 52. Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C++
 53. Nhập, xuất mảng các số thực bằng C++
 54. Nhập, xuất mảng các số nguyên bằng C++
 55. Liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C++
 56. Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C++
 57. Liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C++
 58. Đếm số nguyên tố có trong mảng một chiều các số nguyên bằng C++
 59. Tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C++