Ngôn ngữ HTML - Tổng quan HTML

Tổng quan HTML

Chào mừng các bạn đến với các bài hướng dẫn về HTML. Sau khi học xong các bài hướng dẫn  này các bạn có thể nắm các kiến thức cơ bản HTML, tự mình làm một website. Nếu các bạn biết XML, thì việc học HTML đơn giản hơn. Các bạn không nên đọc các bài hướng dẫn từ đầu đến cuối, nên vừa đọc vừa làm bài thực hành.

Chuẩn bị học HTML
Để thiết kế các trang web HTML không khó, bạn chỉ cần các trình soạn thảo:

 • Notepad
 • Wordpad
 • Dreamweaver

Các trang web
Tại sao web thì rất hữu ích trên internet? Điều này có thể giải thích:

 • Cách đơn giản nhất để truyền  thông tin trên Internet
 • Một hình thức để quảng bá doanh nghiệp của bạn
 • Bạn có thể nói với thế giới rằng bạn có điều gì đó để nói trên một trang cá nhân

Một số khái niệm cần nhớ trong lúc học HTML

 • Tag (thẻ) - được sử dụng để xác định vùng của tài liệu HTML, trình duyệt sẽ đọc sau. Cú pháp: <tag>Nội dung </tag>
 • Element (thành phần) - là một thẻ hoàn chỉnh, có thẻ mở <tag> và thẻ đóng </ tag>.
 • Attribute (thuộc tính) - được sử dụng để thay đổi giá trị của một phần tử trong HTML. Thường thì một phần tử có một số thuộc tính.


Hướng dẫn học:

Đối với các hướng dẫn, bạn có thể sử dụng menu ở bên trái để xem nhanh các bài hướng dẫn, hoặc bạn có thể đọc nó từ trang hiện tại đến trang kế tiếp bằng cách nhấn nút "Bài kế tiếp >>", nằm ở đầy trang hoặc nằm ở cuối trang. Nếu bạn muốn xem demo, click vào nút Xem ví dụ

HTML Là gì?

 1. HTML ( Hyper Text Markup Language) ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
 2. HTML không phải ngôn ngữ lập trình.
 3. HTML là một ngôn ngữ đánh dấu.
 4. Ngôn ngữ đánh dấu chứa một hợp các thẻ được gọi là thẻ đánh dấu.
 5. Để định dạng các web người ta dùng các thẻ đánh dấu.
 6. Các thành phần HTML là khối cơ bản để xây dựng các trang web.


Ví dụ trang HTML cơ bản

<!DOCTYPE html>
<html>

   <head>
      <title>Hiep Si IT Demo</title>
   </head>
    
   <body>
      <h1>Tiêu đề</h1>
      <p>Định nghĩa đoạn văn bản</p>
   </body>
    
</html>

Xem ví dụ

Các phiên bản HTML  :

Phiên bản Năm
HTML 1991
HTML+ 1993
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 1.0 2000
HTML 5.0 2012
XHTML 5.0 2013