CRUD OOP - PHP - Tổng quan

Tổng quan

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi hướng dẫn bạn cách tạo cơ sở dữ liệu một cách đơn giản. Ngoài ra, chúng ta sử dụng OOP của PHP để tạo CRUD. Bạn có thể sử dụng kiến thức này trong các dự án hiện tại hoặc tương lai của mình.

Chúng ta xây dựng giao diện bằng công nghệ Bootstrap.

Hiện nay trên mạng có rất nhiều bài hướng dẫn lập trình hướng đối tượng PHP, chúng có các ví dụ và cách triển khai khác nhau. Một số có thể hoàn toàn đúng, một số có thể không.

Tôi viết hướng dẫn này với mục tiêu rõ ràng: cung cấp hướng dẫn PHP OOP CRUD tốt nhất cho người mới bắt đầu.

Chúng ta muốn tìm hiểu cách triển khai PHP OOP chính xác. Có các framework PHP như CakePHP, CodeIgniter và Laravel thực hiện chính xác việc đó.

Những thứ đó cao hơn một bậc. Còn bây giờ, chúng ta sẽ học lập trình hướng đối tượng với PHP & MySQL. Làm việc với một framework  PHP sẽ trở nên dễ dàng sau khi làm theo hướng dẫn này.