Ngôn ngữ PHP - Mở đầu

Hướng dẫn học PHP

Nhằm giúp người học lập trình PHP dễ dàng. Hiệp Sĩ IT đã thiết kế bài học lập trình PHP từ cơ bản đến năng cao.
Các bài hướng dẫn lập trình PHP gồm có các phần: Giới thiệu, các lệnh điều khiển, điều khiển form, kiểm tra ràng buộc, hàm, mảng, chuỗi,  tập tin (tệp), kiểu dữ liệu ngày giờ, lập trình hướng đối tượng, math, php mysql, PHP với ajax, PHP với Jquery .
PHP  là ngôn ngữ kịch bản lập trình phía server, PHP chạy nhanh hơn các ngôn  ngữ kịch bản khác: asp, jsp..
Yêu cầu để học PHP bạn phải biết:

Biết các cú pháp về HTML, đặc biệt là các thẻ form. Biết lập trình cơ bản. Nếu bạn biết ngôn ngữ lập trình như C. Bạn sẽ dể dàng học lâp trình php hơn. Ngoài ra bạn cũng nên biết Internet, Cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn muốn xem demo, click vào nút Xem ví dụ.

 

Ví dụ đoạn mã sau:

<html>
  <head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

   <title>Thực thi script online!!</title>   
  </head>
  
  <body>
   
   <?php
     echo "<h6>Xin Chào, Tôi người mới học PHP!</h6>";
   ?>
  
  </body>
</html>

Xem ví dụ