Ngôn ngữ C# - Mở đầu

Hướng dẫn học C#

Nhằm giúp người học lập trình C# dễ dàng. Hiệp Sĩ IT đã thiết kế bài học lập trình C# từ cơ bản đến năng cao.
Các bài hướng dẫn lập trình C# gồm có các phần: Giới thiệu, các lệnh điều khiển, các đối tượng và các lớp, inheritance, constructor, destructor, this, static, sealed, polymorphism, abstraction, lớp trừu tượng, abstract, interface, namespace, encapsulation, properties, indexer, arrays, strings, regex, exception handling, multithreading, File IO, Collections

C# là ngôn ngữ lập trình của .Net Framework.

Yêu cầu để học C#:

Lập trình C # dựa rất nhiều vào ngôn ngữ lập trình C và C ++, vì vậy bạn nên biết cơ bản về lập trình C hoặc C ++ trước khi học C#.

Nếu bạn muốn xem demo, click vào nút Xem ví dụ