Luyện kiến thức ngôn ngữ lập trình

1

NGÔN NGỮ HTML


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến HTML

Tổng số câu hỏi là : 101 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

2

NGÔN NGỮ CSS


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến CSS

Tổng số câu hỏi là : 69 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

3

NGÔN NGỮ JS


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến JAVASCRIPT

Tổng số câu hỏi là : 63 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

4

NGÔN NGỮ PHP


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến PHP

Tổng số câu hỏi là : 156 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

5

Phần cứng


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến PHẦN CỨNG

Tổng số câu hỏi là : 47 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

6

Ngôn ngữ SQL


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến SQL

Tổng số câu hỏi là : 122 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

7

Hệ quản trị CSDL


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến Hệ quản trị CSDL

Tổng số câu hỏi là : 273 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

8

Công nghệ PM


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến CNPM

Tổng số câu hỏi là : 169 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

9

CSDL Oracle


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến Cơ sở dữ liệu Oracle

Tổng số câu hỏi là : 136 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

10

Mạng Máy Tính


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến Mạng Máy Tính 

Tổng số câu hỏi là : 508 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

11

NGÔN NGỮ PYTHON


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến PYTHON

Tổng số câu hỏi là : 70 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

12

Hướng đối tượng


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến Lập Trình HĐT

Tổng số câu hỏi là : 219 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

13

NGÔN NGỮ JAVA


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến JAVA

Tổng số câu hỏi là : 174 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

14

Lập trình Android


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến Lập Trình Android

Tổng số câu hỏi là : 100 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

15

MVC ASP.NET


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến MVC ASP.NET

Tổng số câu hỏi là : 91 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

16

Lập trình C


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến Lập Trình C

Tổng số câu hỏi là : 577 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

17

Lập trình C#


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến Lập Trình C#

Tổng số câu hỏi là : 78 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

18

CTDL và giải thuật


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến CTDL và giải thuật

Tổng số câu hỏi là : 249 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

19

Bảo mật mạng


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến Bảo mật an ninh mạng

Tổng số câu hỏi là : 172 câu

Nhập: câu trắc nghiệm

20

Mạng không dây


Chi tiết về Bài kiểm tra trực tuyến  Mạng không dây 

Tổng số câu hỏi là : 148 câu

Nhập: câu trắc nghiệm