Ngôn ngữ PHP - Tổng hai số nguyên

Tổng hai số nguyên

Viết chương trình PHP để tính tổng của hai giá trị nguyên đã cho. Nếu hai giá trị giống nhau, thì trả về gấp ba tổng của chúng.

<?php
function test($x, $y) 
{
    return $x == $y ? ($x + $y)*3 : $x + $y;
}
echo test(1, 2)."<br/>";
echo test(3, 2)."<br/>";
echo test(2, 2)."<br/>";   

Xem ví dụ

Giải thích:

PHP Basic Algorithm Exercises: Compute the sum of the two given integer values

Lưu đồ thuật toán:

Flowchart: Compute the sum of the two given integer values