Ngôn ngữ SQL - Xóa Cơ sở dữ liệu

Drop Database trong SQL

Câu lệnh SQL DROP DATABASE được sử dụng để xóa một cơ sở dữ liệu đang tồn tại trong lược đồ SQL.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của câu lệnh DROP DATABASE như sau:

DROP DATABASE database_name; 

Tên cơ sở dữ liệu phải là duy nhất trong RDBMS.

Ví dụ

Nếu bạn muốn xóa một cơ sở dữ liệu đang tồn tại <Student>, thì câu lệnh DROP DATABASE sẽ như thể hiện dưới đây:

DROP DATABASE Student;

Chú ý – Hãy cẩn thận trước khi sử dụng hoạt động này bởi vì bằng cách xóa một cơ sở dữ liệu hiện có sẽ dẫn đến mất thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.