Ngôn ngữ SQL - UPDATE DATE

UPDATE DATE trong SQL

Làm cách nào để cập nhật trường ngày và giờ trong SQL?

Nếu bạn muốn cập nhật trường ngày & giờ trong SQL, bạn nên sử dụng truy vấn sau.

Hãy xem cú pháp của ngày cập nhật sql:

UPDATE table   
SET Column_Name = 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'  
WHERE Id = value  

Ví dụ:

Đầu tiên chúng tôi lấy một bảng trong đó chúng tôi muốn cập nhật các trường ngày và thời gian.

Nếu bạn muốn thay đổi hàng đầu tiên có id là 1 thì bạn nên viết cú pháp sau:

UPDATE table   
SET EndDate = '2014-03-16 00:00:00.000'   
WHERE Id = 1   
 
Chú ý: Lưu ý: bạn phải luôn nhớ rằng SQL tự động chèn giá trị mặc định là 00: 00: 00.000 .