Ngôn ngữ SQL - Thay đổi tên CSDL

SQL RENAME Cơ sở dữ liệu

Câu lệnh  RENAME được sử dụng khi bạn cần thay đổi tên cơ sở dữ liệu của mình. Đôi khi nó được sử dụng vì bạn nghĩ rằng tên ban đầu không phù hợp hơn với cơ sở dữ liệu hoặc bạn muốn đặt tên tạm thời cho cơ sở dữ liệu đó.

Hãy xem cách đổi tên cơ sở dữ liệu MySql và SQL Server.

Đổi tên cơ sở dữ liệu MySQL

Để đổi tên cơ sở dữ liệu mysql, bạn cần tuân theo cú pháp sau:

RENAME DATABASE old_db_name TO new_db_name;  

Đổi tên cơ sở dữ liệu SQL Server dùng T-SQL


Lệnh này hữu ích cho máy chủ SQL 2005, 2008, 2008R2 và 2012.

ALTER DATABASE old_name MODIFY NAME = new_name