Ngôn ngữ SQL - Toán tử AND

Toán tử AND  trong SQL

Toán tử AND  trong SQL được sử dụng để kết hợp nhiều điều kiện để thu hẹp dữ liệu trong một câu lệnh SQL. Toán tử này được gọi là toán tử liên hợp.

Toán tử này cung cấp phương tiện để so sánh với các toán tử khác nhau trong cùng một câu lệnh SQL.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của toán tử AND với một mệnh đề WHERE như sau:

SELECT column1, column2, columnN 
FROM table_name
WHERE [condition1] AND [condition2]...AND [conditionN];

Bạn có thể kết hợp N điều kiện bằng toán tử AND. Đối với một hành động được thực hiện bởi các câu lệnh SQL, cho dù đó là một transaction hoặc một truy vấn, tất cả các điều kiện AND và phải là TRUE.

Ví dụ

Giả sử bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau đây:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Sau đây là một ví dụ, lấy ID, NAME và SALARY từ bảng CUSTOMERS, với điều kiện SALARY lớn hơn 2000 và AGE dưới 25 tuổi:

SQL> SELECT ID, NAME, SALARY 
FROM CUSTOMERS
WHERE SALARY > 2000 AND AGE < 25;

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau: 


+----+-------+----------+
| ID | NAME | SALARY  |
+----+-------+----------+
| 6 | Hoang | 4500.00 |
| 7 | Binh | 10000.00 |
+----+-------+----------+