Ngôn ngữ SQL - Select LIKE

Mệnh đề LIKE trong SQL

Mệnh đề LIKE trong SQL được sử dụng để so sánh một giá trị với các giá trị tương tự sử dụng toán tử ký tự đại diện (wildcard). Có hai ký tự đại diện được sử dụng kết hợp với toán tử LIKE.

 • Phần trăm (%)
 • Dấu gạch dưới (_)

Dấu phần trăm thể hiện không, một hoặc nhiều ký tự. Dấu gạch dưới đại diện cho một số hoặc một ký tự. Những ký hiệu này có thể được sử dụng trong sự kết hợp.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của ‘%’ và ‘_’ là như sau:

SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE 'XXXX%'or SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE '%XXXX%'orSELECT FROM table_name
WHERE column LIKE 'XXXX_'orSELECT FROM table_name
WHERE column LIKE '_XXXX'orSELECT FROM table_name
WHERE column LIKE '_XXXX_'

Bạn có thể kết hợp N điều kiện bằng cách sử dụng các toán tử AND hoặc OR. Ở đây, XXXX có thể là bất kỳ giá trị số hay chuỗi nào.


Ví dụ

Bảng dưới đây có một vài ví dụ cho thấy mệnh đề WHERE có mệnh đề LIKE với toán tử ‘%’ và ‘_’ khác nhau:

No. Câu lệnh và mô tả
1

WHERE SALARY LIKE ‘200%’

Tìm bất kỳ giá trị nào bắt đầu bằng 200.

2

WHERE SALARY LIKE ‘%200%’

Tìm bất kỳ giá trị nào có 200 vị trí bất kỳ.

3

WHERE SALARY LIKE ‘_00%’

Tìm bất kỳ giá trị nào có 00 ở vị trí thứ hai và thứ ba.

4

WHERE SALARY LIKE ‘2_%_%’

Tìm bất kỳ giá trị nào bắt đầu bằng 2 và có ít nhất 3 ký tự.

5

WHERE SALARY LIKE ‘%2’

Tìm bất kỳ giá trị nào kết thúc bằng 2.

6

WHERE SALARY LIKE ‘_2%3’

Tìm bất kỳ giá trị nào có vị trí 2 ở vị trí thứ hai và kết thúc bằng 3.

7

WHERE SALARY LIKE ‘2___3’

Tìm bất kỳ giá trị nào trong số năm chữ số bắt đầu bằng 2 và kết thúc bằng 3.

Lấy một ví dụ thực sự, giả sử bảng CUSTOMERS có các bản ghi như hình dưới đây.

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Sau đây là một ví dụ, hiển thị tất cả các bản ghi từ bảng CUSTOMERS, nơi mà SALARY bắt đầu với 200.

SELECT * FROM CUSTOMERS
WHERE SALARY LIKE '200%';

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+