Ngôn ngữ SQL - SELECT DATE

SELECT DATE trong SQL

SELECT DATE  được sử dụng để lấy ngày từ cơ sở dữ liệu. Nếu bạn muốn tìm một ngày cụ thể từ cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng câu lệnh này.

Ví dụ: hãy xem truy vấn để nhận tất cả các bản ghi sau '2013-12-12'.

SELECT * FROM   
table-name WHERE your date-column >= '2013-12-12'  

Lấy ngày từ '2013-12-12'  đến ngày '2013-12-13'.

SELECT* FROM   
table-name where your date-column < '2013-12-13' and your date-column >= '2013-12-12'  

Lấy ngày trong khoảng dùng từ khóa BETWEEN

SELECT * FROM   
table_name WHERE yourdate BETWEEN '2012-12-12' and '2013-12-12'  

Hoặc nếu bạn đang tìm kiếm một ngày cụ thể.

SELECT* FROM   
table_name WHERE cast (datediff (day, 0, yourdate) as datetime) = '2012-12-12'