Ngôn ngữ SQL - Select Cơ sở dữ liệu

Select Database trong SQL

Khi bạn có nhiều cơ sở dữ liệu trong lược đồ SQL. Khi đó trước khi thao tác với cơ sở dữ liệu, bạn cần phải chọn một cơ sở dữ liệu để làm việc với nó.

Câu lệnh SQL USE được sử dụng để chọn bất kỳ cơ sở dữ liệu nào hiện có trong lược đồ SQL.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của câu lệnh USE như dưới đây:

USE DatabaseName;

Luôn luôn là tên cơ sở dữ liệu phải là duy nhất trong RDBMS.

Ví dụ

Bạn có thể kiểm tra các cơ sở dữ liệu sẵn có như hình dưới đây:

SHOW DATABASES;

Kết quả:

+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| orig        |
| test        |
| testDB       |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

Bây giờ, nếu bạn muốn làm việc với cơ sở dữ liệu testDB thì bạn có thể thực hiện lệnh SQL sau và bắt đầu làm việc với cơ sở dữ liệu Student.

USE Student;