Ngôn ngữ SQL - ORDER BY RANDOM

ORDER BY RANDOM trong SQL

Nếu bạn muốn bản ghi kết quả được sắp xếp ngẫu nhiên, bạn nên sử dụng các mã sau theo một số cơ sở dữ liệu.

Ở đây có một câu hỏi xảy ra rằng nhu cầu tìm nạp một bản ghi ngẫu nhiên hoặc một hàng từ cơ sở dữ liệu là gì?

Đôi khi bạn có thể muốn hiển thị thông tin ngẫu nhiên như bài viết, liên kết, trang, vv cho người dùng của bạn.

Nếu bạn muốn tìm nạp các hàng ngẫu nhiên từ bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, bạn phải sử dụng một số truy vấn được thay đổi theo cơ sở dữ liệu.


Select một dòng random trong MySQL:

SELECT column FROM table  
ORDER BY RAND ()  
LIMIT 1  

Select một dòng random trong SQL Server:

SELECT TOP 1 column FROM table  
ORDER BY NEWID ()  

Select một dòng random trong Oracle:

SELECT column FROM   
(SELECT column FROM table  
ORDER BY dbms_random.value)  
WHERE rownum = 1