Ngôn ngữ SQL - ORDER BY DESC

ORDER BY DESC trong SQL

Mệnh đề này trong SQL  được sử dụng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của mệnh đề ORDER BY trong SQL như sau:

SELECT supplier_city 
FROM suppliers 
WHERE supplier_name = 'IBM' 
ORDER BY supplier_city DESC; 

Ví dụ

Giả sử bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau đây:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Khối lệnh sau sẽ sắp xếp kết quả theo thứ tự giảm dần bởi trường NAME.

SELECT * FROM CUSTOMERS
  ORDER BY NAME DESC;

Kết quả:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+