Ngôn ngữ SQL - ORDER BY ASC

ORDER BY DESC trong SQL

Câu lệnh này trong SQL  được sử dụng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần, Nếu bạn thiều thuộc tính ASC, truy vấn SQL ORDER BY theo thứ tự tăng dần theo mặc định.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của mệnh đề ORDER BY trong SQL như sau:

SELECT column-list 
FROM table_name 
[WHERE condition] 
[ORDER BY column1, column2, .. columnN] [ASC | DESC];

Ví dụ

Giả sử bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau đây:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Khối lệnh sau đây sẽ sắp xếp kết quả theo thứ tự tăng dần bởi các trường NAME và SALARY:

Kết quả:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+