Ngôn ngữ SQL - Mệnh đề WITH

Mệnh đề WITH trong SQL

Mệnh đề WITH được sử dụng để cung cấp một khối truy vấn con mà có thể được tham chiếu trong một số vị trí bên trong truy vấn chính

 Cú pháp cho mệnh đề WITH trong SQL.

WITH <alias_name> AS (sql_sub-query_statement)  
SELECT column_list FROM <alias_name> [table name]  
[WHERE <join_condition>]  

Khi bạn sử dụng nhiều truy vấn con alias, cú pháp sẽ như sau:

WITH <alias_name_A>  AS (sql_sub-query_statement)  
<alias_name_B> AS (sql_sub-query_statement_from_alias_name_A  
Or sql_sub-query_statement)  
SELECT <column_list>  
FROM <alias_name_A >,< alias_name_B >, [tablenames]  
[WHERE < join_condition>]