Ngôn ngữ SQL - Mệnh đề WHERE

Mệnh đề WHERE trong SQL

Mệnh đề WHERE trong SQL được sử dụng để chỉ định một điều kiện trong khi lấy dữ liệu từ một bảng hoặc bằng cách join với nhiều bảng. Nếu điều kiện thỏa mãn, thì nó trả về một giá trị cụ thể từ bảng. Bạn nên sử dụng mệnh đề WHERE để lọc các bản ghi và chỉ lấy các bản ghi cần thiết.

Mệnh đề WHERE không chỉ được sử dụng trong câu lệnh SELECT, mà nó còn được sử dụng trong câu lệnh UPDATE, DELETE, vv, mà sẽ được đề cập đến trong các bài tiếp theo.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của câu lệnh SELECT với mệnh đề WHERE như dưới đây.

SELECT column1, column2, columnN 
FROM table_name
WHERE [condition]

Mệnh đề WHERE sử dụng các phép toán so sánh:

= Bằng
> Lớn hơn
< nhỏ hơn
>= lớn hơn hoặc bằng
<= nhỏ hơn hoặc bằng
< > không bằng

Ví dụ

Giả sử bảng CUSTOMERS có các bản ghi như sau:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Đoạn mã sau đây là một ví dụ để lấy các ID, NAME và SALARY từ bảng CUSTOMERS, nơi SALARY lớn hơn 2000:

SELECT ID, NAME, SALARY 
FROM CUSTOMERS
WHERE SALARY > 2000;

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau:

+----+----------+----------+
| ID | NAME   | SALARY  |
+----+----------+----------+
| 4 | Thu Minh | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 10000.00 |
+----+----------+----------+

Truy vấn sau đây là một ví dụ, có thể tìm nạp các trường ID, NAME và SALARY từ bảng CUSTOMERS cho khách hàng có tên Hai An.

Ở đây, điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các chuỗi nên được đặt trong dấu nháy đơn (”). Trong khi, các giá trị số thì không cần như trong ví dụ trên.

SELECT ID, NAME, SALARY 
FROM CUSTOMERS
WHERE NAME = 'Hai An';

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau:

+----+----------+----------+
| ID | NAME   | SALARY  |
+----+----------+----------+
| 5 | Hai An  | 8500.00 |
+----+----------+----------+