Ngôn ngữ SQL - Mệnh đề GROUP BY

Mệnh đề GROUP BY trong SQL

Mệnh đề GROUP BY trong SQL được sử dụng hợp tác với câu lệnh SELECT để sắp xếp dữ liệu giống nhau thành các nhóm. Mệnh đề GROUP BY này tuân theo mệnh đề WHERE trong câu lệnh SELECT và đứng trước mệnh đề ORDER BY.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của mệnh đề GROUP BY được hiển thị trong khối mã sau. Mệnh đề GROUP BY trong SQL phải tuân theo các điều kiện trong mệnh đề WHERE và phải đứng trước mệnh đề ORDER BY nếu mệnh đề được sử dụng.

SELECT column1, column2
FROM table_name
WHERE [ conditions ]
GROUP BY column1, column2
ORDER BY column1, column2

Ví dụ

Giả sử bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau đây:

Output:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Nếu bạn muốn biết tổng số tiền lương của mỗi khách hàng, thì truy vấn GROUP BY sẽ như sau.

SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM CUSTOMERS
  GROUP BY NAME;

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau:

+----------+-------------+
| NAME   | SUM(SALARY) |
+----------+-------------+
| Binh   |  10000.00 |
| Ha Anh  |   2000.00 |
| Hai An  |   8500.00 |
| Hoang  |   4500.00 |
| Thu Minh |   6500.00 |
| Van Ha  |   1500.00 |
| Vu Bang |   2000.00 |
+----------+-------------+

Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào một bảng nơi bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau với tên trùng lặp:
 

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Ha Noi  | 2000.00 |
| 2 | Ha Anh  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hai An  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Hai An  | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Bây giờ một lần nữa, nếu bạn muốn biết tổng số tiền lương trên mỗi khách hàng, sau đó truy vấn GROUP BY sẽ như sau:

SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM CUSTOMERS
  GROUP BY NAME;

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau:

+----------+-------------+
| NAME   | SUM(SALARY) |
+----------+-------------+
| Ha Anh  |   3500.00 |
| Hai An  |  23000.00 |
| Thu Minh |   4500.00 |
| Vu Bang |   2000.00 |
+----------+-------------+