Ngôn ngữ SQL - LEFT JOIN

Left Join trong SQL

Lệnh Left Join trong SQL trả về tất cả các hàng từ bảng bên trái, ngay cả khi không có kết quả khớp nào trong bảng bên phải. Điều này có nghĩa là nếu mệnh đề ON không khớp với các bản ghi của bảng bên phải. Lệnh Left Join vẫn sẽ trả về một hàng trong kết quả, nhưng với NULL cho mỗi cột của bảng bên phải.


Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh Left Join trong SQL như sau:

SELECT table1.column1, table2.column2...
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.common_field = table2.common_field;

lEFT JOIN trong SQL


Ví dụ sử dụng lệnh Left Join trong SQL

Tạo bảng Customers:

CREATE TABLE CUSTOMERS (
   ID   INT              NOT NULL,
   NAME VARCHAR (20)     NOT NULL,
   AGE  INT              NOT NULL,
   ADDRESS  CHAR (25),
   SALARY   DECIMAL (18, 2),
   PRIMARY KEY (ID)
);

Insert dữ liệu vào bảng Customers:

INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
  VALUES (1, 'Ha Anh', 32, 'Da Nang', 2000.00 );
INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
  VALUES (2, 'Van Ha', 25, 'Ha Noi', 1500.00 );
INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
  VALUES (3, 'Vu Bang', 23, 'Vinh', 2000.00 );
INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
  VALUES (4, 'Thu Minh', 25, 'Ha Noi', 6500.00 );
INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
  VALUES (5, 'Hai An', 27, 'Ha Noi', 8500.00 );
INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
  VALUES (6, 'Hoang', 22, 'Ha Noi', 4500.00 );
INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
  VALUES (7, 'Binh', 24, 'Ha Noi', 10000.00 );

Tạo bảng Orders:

CREATE TABLE ORDERS (
  OID INT       NOT NULL,
  DATE VARCHAR (20)   NOT NULL,
  CUSTOMER_ID INT    NOT NULL,
  AMOUNT INT,
  PRIMARY KEY (OID)
);

Insert dữ liệu vào bảng Orders:

INSERT INTO ORDERS (OID, DATE, CUSTOMER_ID, AMOUNT)
  VALUES (102, '2009-10-08 00:00:00', 3, 10);
INSERT INTO ORDERS (OID, DATE, CUSTOMER_ID, AMOUNT)
  VALUES (100, '2009-10-08 00:00:00', 3, 15);
INSERT INTO ORDERS (OID, DATE, CUSTOMER_ID, AMOUNT)
  VALUES (101, '2009-11-20 00:00:00', 2, 5);
INSERT INTO ORDERS (OID, DATE, CUSTOMER_ID, AMOUNT)
  VALUES (103, '2008-05-20 00:00:00', 4, 20);

Bây giờ, chúng ta hãy join hai bảng này bằng cách sử dụng Left Join như sau:

Kết quả:

Ví dụ LEFT JOIN trong SQL