Ngôn ngữ SQL - Khóa thay thế

Khóa thay thế (Alternate Key) trong SQL


Khóa thay thế là khóa phụ, có thể hiểu đơn giản bằng một ví dụ:

Hãy lấy một ví dụ về sinh viên, nó có thể chứa NAME, NUMBER, ID và CLASS.

Ở đây ROLL_NO là khóa chính và phần còn lại của tất cả các cột như NAME, ID và Class là các khóa thay thế.

Nếu một bảng có nhiều khóa , một trong số chúng sẽ trở thành khóa chính và phần còn lại được gọi là khóa thay thế.

Nói một cách đơn giản, bạn có thể nói rằng bất kỳ khóa nào không phải là một phần của khóa chính được gọi là khóa thay thế. Vì vậy, khi chúng ta nói về khóa thay thế, cột có thể không phải là khóa chính nhưng vẫn là khóa duy nhất trong cột.

Khóa thay thế chỉ là khóa chưa được chọn làm khóa chính.