Ngôn ngữ SQL - Khóa kết hợp

Khóa kết hợp trong SQL

Khóa kết hợp là sự kết hợp của hai hoặc nhiều cột trong một bảng có thể được sử dụng để xác định duy nhất mỗi hàng trong bảng khi các cột được kết hợp duy nhất được đảm bảo, nhưng khi được lấy riêng lẻ, nó không đảm bảo tính duy nhất.

Đôi khi cần nhiều hơn một thuộc tính để xác định duy nhất một thực thể. Khóa chính được tạo bởi sự kết hợp của nhiều hơn một thuộc tính được gọi là khóa kết hợp.

Nói cách khác, chúng ta có thể nói rằng:

Khóa kết hợp là một khóa là sự kết hợp của nhiều trường hoặc cột của một bảng nhất định. Nó có thể là khóa ứng viên hoặc khóa chính.

Các cột tạo nên khóa kết hợp có thể có các loại dữ liệu khác nhau.


Cú pháp tạo khóa kết hợp trong SQL:

CREATE TABLE TABLE_NAME  
(COLUMN_1, DATA_TYPE_1,  
COLUMN_2, DATA_TYPE_2,  
???  
PRIMARY KEY (COLUMN_1, COLUMN_2, ...));  

Trong tất cả các trường hợp, khóa kết hợp được tạo bởi hai cột COLUMN1 và COLUMN2.

MySQL:

CREATE TABLE SAMPLE_TABLE  
(COL1 integer,  
COL2 varchar(30),  
COL3 varchar(50),  
PRIMARY KEY (COL1, COL2));  

MySQL:

CREATE TABLE SAMPLE_TABLE  
(COL1 integer,  
COL2 varchar(30),  
COL3 varchar(50),  
PRIMARY KEY (COL1, COL2));  

Oracle:

CREATE TABLE SAMPLE_TABLE  
CREATE TABLE SAMPLE_TABLE  
(COL1 integer,  
COL2 varchar(30),  
COL3 varchar(50),  
PRIMARY KEY (COL1, COL2));  

SQL Server:

CREATE TABLE SAMPLE_TABLE  
(COL1 integer,  
COL2 nvarchar(30),  
COL3 nvarchar(50),  
PRIMARY KEY (COL1, COL2));