Ngôn ngữ SQL - INSERT MULTIPLE ROWS

Thêm nhiều dòng dữ liệu trong SQL

Có cách nào thêm nhiều hàng vào một bảng trong một câu lệnh không?. Hiện tại chúng ta phải viết nhiều câu lệnh chèn khi họ chèn các giá trị vào một bảng. Nó không chỉ nhàm chán, mà còn tốn thời gian. Để thoát khỏi điều này, bạn nên thử cú pháp này. Trên thực tế, có ba phương pháp khác nhau để chèn nhiều giá trị vào một bảng.

 1. Phương pháp truyền thống (thêm đơn giản)
 2. Dùng câu lệnh INSERT SELECT
 3. SQL server 2008+ Row Construction 

Tạo bảng trong SQL Server:

CREATE TABLE student (ID INT VALUE VARCHAR (100)); 

 1. SQL INSERT: (Thêm đơn giản)

INSERT INTO student (ID, NAME) 
VALUES (1, 'ARMAAN'); 
INSERT INTO student (ID, NAME) 
VALUES (2, 'BILLY'); 
INSERT INTO student (ID, NAME) 
VALUES (3, 'CHARLIE'); 

Xóa bảng

TRUNCATE TABLE student; 

2. INSERT SELECT: (SELECT UNION INSERT)

INSERT INTO student (ID, NAME) 
SELECT 1, 'ARMAAN' 
UNION ALL  
SELECT 2, 'BILLY' 
UNION ALL 
SELECT 3, 'CHARLIE'; 
TO CLEAN-UP: 
TRUNCATE TABLE student; 

3.SQL Server 2008+ Row Construction

INSERT INTO student (ID, NAME) 
VALUES (1, 'ARMAAN'), (2, 'BILLY'), (3, 'CHARLIE'); 
TO CLEAN-UP: 
DROP TABLE student;