Ngôn ngữ SQL - INSERT INTO VALUE

Câu lệnh INSERT INTO VALUE

Có hai cách để thêm giá trị vào bảng.

Trong cách thứ nhất, không cần chỉ định tên cột nơi dữ liệu sẽ được thêm, bạn chỉ cần các giá trị của chúng.

INSERT INTO table_name 
VALUES (value1, value2, value3....); 

Trong cách thứ hai chỉ định cả tên cột và giá trị mà bạn muốn chèn.

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3....) 
VALUES (value1, value2, value3.....); 

Ví dụ:

Các câu lệnh sau sẽ tạo ra sáu bản ghi trong bảng KHÁCH HÀNG.

INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
  VALUES (1, 'Ha Anh', 32, 'Da Nang', 2000.00 );
INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
  VALUES (2, 'Van Ha', 25, 'Ha Noi', 1500.00 );
INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
  VALUES (3, 'Vu Bang', 23, 'Vinh', 2000.00 );
INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
  VALUES (4, 'Thu Minh', 25, 'Ha Noi', 6500.00 );
INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
  VALUES (5, 'Hai An', 27, 'Ha Noi', 8500.00 );
INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
  VALUES (6, 'Hoang', 22, 'Ha Noi', 4500.00 );
INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
  VALUES (7, 'Binh', 24, 'Ha Noi', 10000.00 );

Bạn có thể tạo một bản ghi trong bảng CUSTOMERS bằng cách sử dụng cú pháp thứ hai như hình dưới đây.

INSERT INTO CUSTOMERS 
VALUES (7, 'Muffy', 24, 'Indore', 10000.00 );

Tất cả các câu lệnh trên sẽ tạo ra các bản ghi sau trong bảng CUSTOMERS như hình dưới đây.

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+