Ngôn ngữ SQL - DELETE ROW

 DELETE ROW Trong SQL

Ví dụ chúng ta có bảng STUDENT.

Bảng dữ liệu:

ID STUDENT _NAME ADDRESS
001 AJEET MAURYA GHAZIABAD
002 RAJA KHAN LUCKNOW
003 RAVI MALIK DELHI

Nếu bạn muốn xóa một sinh viên có id 003 khỏi bảng student_name, thì truy vấn DELETE sau:

  1. DELETE FROM student_name  
  2. WHERE id = 003;  

Kết quả:

ID STUDENT _NAME ADDRESS
001 AJEET MAURYA GHAZIABAD
002 RAJA KHAN LUCKNOW