Ngôn ngữ SQL - DELETE ALL ROWS

Xóa hết dữ liệu trong câu lệnh SQL

Xóa tất cả các dòng dữ liệu ra khỏi bảng. Nếu bạn muốn xóa tất cả các hàng khỏi bảng sinh viên, truy vấn sẽ như thế nào.

DELETE FROM STUDENT_NAME;  

Kết quả:

ID STUDENT_NAME ADDRESS