Ngôn ngữ SQL - DBMS VS RDBMS

Sự khác biệt giữa DBMS và RDBMS


Mặc dù cả DBMS và RDBMS đều được sử dụng để lưu trữ thông tin trong cơ sở dữ liệu vật lý nhưng có một số khác biệt đáng chú ý giữa chúng.

Sự khác biệt chính giữa DBMS và RDBMS:

STT. DBMS RDBMS
1) DBMS lưu dữ liệu dưới dạng tập tin. RDBMS lưu dữ liệu ở dạng bảng.
2) Trong DBMS, dữ liệu thường được lưu trữ ở dạng phân cấp hoặc dạng điều hướng.  Trong RDBMS, các bảng có một mã định danh được gọi là khóa chính và các giá trị dữ liệu được lưu trữ dưới dạng bảng.
3) Chuẩn hóa không có trong DBMS. Chuẩn hóa có mặt trong RDBMS.
4) DBMS không áp dụng bất kỳ bảo mật nào liên quan đến thao tác dữ liệu. RDBMS định nghĩa ràng buộc toàn vẹn cho các thuộc tính ACID .
5) DBMS sử dụng hệ thống tệp để lưu trữ dữ liệu, do đó sẽ không có mối quan hệ giữa các bảng. trong RDBMS, các giá trị dữ liệu được lưu trữ dưới dạng bảng, do đó, mối quan hệ giữa các giá trị dữ liệu này cũng sẽ được lưu trữ dưới dạng bảng.
6) DBMS phải cung cấp một số phương thức thống nhất để truy cập thông tin được lưu trữ.

Hệ thống RDBMS hỗ trợ cấu trúc dạng bảng của dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng để truy cập thông tin được lưu trữ.

7) DBMS không hỗ trợ cơ sở dữ liệu phân tán. RDBMS hỗ trợ cơ sở dữ liệu phân tán.
8) DBMS dành cho tổ chức nhỏ và xử lý dữ liệu nhỏ. Nó hỗ trợ đơn người dùng. RDBMS được thiết kế để xử lý lượng dữ liệu lớn. Nó hỗ trợ nhiều người dùng.
9) Ví dụ: DBMS là các hệ thống tệp, xml, v.v.. Ví dụ: RDBMS là mysql, postgre, sql server, oracle, v.v.

Sau khi phân biệt sự khác nhau giữa DBMS và RDBMS, bạn có thể nói rằng RDBMS là một phần mở rộng của DBMS. Có nhiều sản phẩm phần mềm trên thị trường hiện nay tương thích với cả DBMS và RDBMS. Có nghĩa là ngày nay một ứng dụng RDBMS là ứng dụng DBMS và ngược lại.