Ngôn ngữ SQL - Câu lệnh TRUNCATE

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL được sử dụng để xóa hoàn toàn dữ liệu từ một bảng hiện có.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh DROP TABLE để xóa toàn bộ bảng nhưng nó sẽ xóa bỏ cấu trúc bảng khỏi cơ sở dữ liệu và bạn sẽ cần phải tạo lại bảng này một lần nữa nếu bạn muốn lưu trữ một số dữ liệu.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh TRUNCATE TABLE như sau.

TRUNCATE TABLE table_name;

Ví dụ

Giả sử bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau đây:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Sau đây là ví dụ về lệnh Truncate.

TRUNCATE TABLE CUSTOMERS;

Bây giờ, bảng CUSTOMERS được cắt ngắn và kết quả từ câu lệnh SELECT sẽ được hiển thị trong khối mã bên dưới:

SELECT * FROM CUSTOMERS;
Empty set (0.00 sec)
Quá trình rollback là không thể sau khi dùng lệnh TRUNCATE TABLE