Ngôn ngữ SQL - Câu lệnh TEMP

Câu lệnh TEMP trong SQL


Khái niệm về bảng tạm thời được giới thiệu bởi máy chủ SQL. Nó giúp các nhà phát triển theo nhiều cách:

Các bảng tạm thời có thể được tạo vào thời gian chạy và có thể thực hiện tất cả các loại hoạt động mà một bảng bình thường có thể làm. Các bảng tạm thời này được tạo bên trong cơ sở dữ liệu tempdb.

Có hai loại bảng tạm thời dựa trên hành vi và phạm vi.

 1. Local Temp Variable
 2. Global Temp Variable

 

Local Temp Variable

Bảng tạm thời cục bộ chỉ có sẵn tại thời điểm kết nối hiện tại. Nó sẽ tự động bị xóa khi người dùng ngắt kết nối khỏi các phiên bản. Nó được bắt đầu bằng dấu băm (#). 

CREATE TABLE #local temp table ( 
User id int, 
Username varchar (50), 
User address varchar (150) 
) 

Global Temp Variable

Tên bảng tạm thời toàn cục bắt đầu bằng hàm băm kép (##). Một khi bảng này được tạo, nó giống như một bảng vĩnh viễn. Nó luôn sẵn sàng cho tất cả người dùng và không bị xóa cho đến khi rút toàn bộ kết nối.

CREATE TABLE ##new global temp table ( 
User id int, 
User name varchar (50), 
User address varchar (150) 
)