Ngôn ngữ SQL - SELECT UNIQUE

Câu lệnh SELECT UNIQUE trong SQL

Trên thực tế, không có sự khác biệt giữa DISTINCT và UNIQUE.

CHỌN UNIQUE là một cú pháp cũ đã được sử dụng trong oracle  nhưng sau đó tiêu chuẩn ANSI định nghĩa DISTINCT là từ khóa chính thức.

Nói một cách đơn giản, chúng ta có thể nói rằng câu lệnh SELECT UNIQUE được sử dụng để truy xuất một phần tử duy nhất hoặc khác biệt từ bảng.

Chúng ta hãy xem cú pháp của câu lệnh chọn duy nhất.

SELECT UNIQUE column_name  
FROM table_name;  

Câu lệnh SQL SELECT DISTINCT cũng có thể được sử dụng trong trường hợp này.