Ngôn ngữ SQL - Câu lệnh SELECT RANDOM

Câu lệnh SELECT RANDOM trong SQL

Câu lệnh SELECT RANDOM () trả về hàng ngẫu nhiên. Nó có thể được sử dụng trong kỳ thi trực tuyến để hiển thị các câu hỏi ngẫu nhiên.

Có rất nhiều cách để chọn một bản ghi ngẫu nhiên hoặc hàng từ bảng cơ sở dữ liệu. Mỗi máy chủ cơ sở dữ liệu cần cú pháp SQL khác nhau.


Nếu bạn muốn chọn một hàng ngẫu nhiên với MY SQL:

SELECT column FROM table 
ORDER BY RAND ( ) 
LIMIT 1 

Nếu bạn muốn chọn một hàng ngẫu nhiên với  Microsoft SQL server:

SELECT TOP 1 column FROM table 
ORDER BY NEW ID() 

Nếu bạn muốn chọn một hàng ngẫu nhiên với  ORACLE:

SELECT column FROM 
(SELECT column FROM table 
ORDER BY dbms_random.value) 
WHERE rownum =1 

Nếu bạn muốn chọn một hàng ngẫu nhiên với PostgreSQL:

SELECT column FROM table 
ORDER BY RAND() 
LIMIT 1