Ngôn ngữ SQL - SELECT nhiều bảng

Câu lệnh SELECT nhiều bảng trong SQL

Câu lệnh này được sử dụng để lấy các trường từ nhiều bảng. Để làm như vậy, chúng ta cần sử dụng truy vấn nối để lấy dữ liệu từ nhiều bảng.

Hãy xem ví dụ để chọn từ nhiều bảng:

SELECT orders.order_id, suppliers.name   
FROM suppliers  
INNER JOIN orders  
ON suppliers.supplier_id = orders.supplier_id  
ORDER BY order_id;  

Ví dụ chúng ta có ba bảng, hai bảng của khách hàng có tên là khách Customer1  và khách Customer1 2 và bảng thứ ba là bảng Product.

Customer1 table

Cus_id Name1
1 Jack
2 Jill

Customer2 table

Cus_id Name2
1 Sandy
2 Venus

Product table

P_id Cus_id P_name
1 1 Laptop
2 2 Phone
3 P1 Pen
4 P2 Notebook

Cú pháp để chọn từ nhiều bảng: 

P_id Cus_id P_name P_name P_name
1 1 Laptop Jack NULL
2 2 Phone Jill NULL
3 P1 Pen NULL Sandy
4 P2 Notebook NULL Venus