Ngôn ngữ SQL - Câu lệnh SELECT IN

Câu lệnh SELECT IN trong SQL

 IN là một toán tử được sử dụng trong truy vấn SQL để giúp giảm nhu cầu sử dụng nhiều điều kiện "OR"  SQL.

Được sử dụng trong câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE hoặc DELETE.


Ưu điểm của SELECT SQL
Nó giảm thiểu việc sử dụng toán tử OR trong SQL

Cú pháp:

Expression IN (value 1, value 2 ... value n);  

Ví dụ với các giá trị ký tự.

SELECT *  
FROM students  
WHERE students_name IN ( Amit , Raghav, Rajeev)  

Hãy lấy một ví dụ khác với các giá trị số.

SELECT *  
FROM marks  
WHERE roll_no IN (001, 023, 024);