Ngôn ngữ SQL - Câu lệnh SELECT FIRST

Câu lệnh SELECT FIRST trong SQL

Câu lệnh SELECT  First () được sử dụng để trả về giá trị đầu tiên của cột được chọn.

Cú pháp select first ():

SELECT FIRST(column_name) FROM table_name; 

Nếu bạn muốn truy xuất giá trị đầu tiên của cột "customer_name" từ bảng "CUSTOMERS", bạn cần viết truy vấn sau:

SELECT FIRST(customer_name) AS first_customer FROM customers; 

Lấy bảng CUSTOMERS để kiểm tra lệnh SQL SELECT FIRST:

Bảng CUSTOMERS

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Nếu bạn muốn truy xuất giá trị đầu tiên của cột "customer_name" từ bảng "CUSTOMERS", bạn cần viết truy vấn sau:

SELECT FIRST (CUSTOMER_NAME) AS first_customer FROM CUSTOMERS;  
After that query, you will find the result: 
KAMAL SHARMA 
Lưu ý – Câu lệnh SELECT FIRST chỉ được MS Access hỗ trợ. Câu lệnh này không hoạt động với các cơ sở dữ liệu khác như Oracle, MySQL, v.v.