Ngôn ngữ SQL - SELECT COUNT

Câu lệnh SELECT COUNT

Hàm SQL COUNT () được sử dụng để trả về số lượng hàng trong truy vấn.

Hàm COUNT () được sử dụng với câu lệnh SQL SELECT và rất hữu ích để đếm số lượng hàng trong một bảng có dữ liệu khổng lồ.

Ví dụ: Nếu bạn có một bản ghi các cử tri trong khu vực được chọn và muốn đếm số lượng cử tri thì rất khó để thực hiện thủ công nhưng bạn có thể thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng truy vấn SQL SELECT COUNT.

Cú pháp của câu lệnh SQL COUNT.

SELECT COUNT (expression)  
FROM tables  
WHERE conditions;  

SQL SELECT COUNT(column_name)

SELECT COUNT(name) FROM employee_table;  

Nó sẽ trả về tổng số tên của employee_table. Nhưng các trường null sẽ không được tính.


SQL SELECT COUNT(*)

SELECT COUNT(*) FROM employee_table;  

"select count(*) from table" được sử dụng để trả về số lượng bản ghi trong bảng.


SQL SELECT COUNT(DISTINCT column_name)

SELECT COUNT(DISTINCT name) FROM employee_table;  

Sẽ trả về tổng số tên riêng biệt của employee_table.