Ngôn ngữ SQL - Câu lệnh RENAME

Câu lệnh RENAME trong SQL

Câu lệnh RENAME được sử dụng để thay đổi tên của bảng. Đôi khi, chúng tôi chọn tên không có ý nghĩa cho bảng. Vì vậy, nó là cần thiết để được thay đổi.

Cú pháp để đổi tên một bảng từ cơ sở dữ liệu:

ALTER TABLE table_name  
RENAME TO new_table_name; 

Chúng ta có thể viết lệnh sau để đổi tên bảng.

RENAME old_table _name To new_table_name; 

Chúng ta hãy lấy một ví dụ về một bảng có tên "CUSTOMERS", bây giờ vì một số lý do chúng tôi muốn thay đổi nó thành tên bảng "EMP".

Bảng 1: CUSTOMERS

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ cú pháp nào sau đây để thay đổi tên bảng:

ALTER TABLE STUDENTS 
RENAME TO ARTISTS; 

Hoặc

RENAME STUDENTS TO ARTISTS; 
After that the table "students" will be changed into table name "artists"